Điều Kiện Sử Dụng

Để đạt đến điều kiện sử dụng trò chơi phục vụ, khách hàng phải đảm bảo và cam kết là không được dùng cho các việc phi pháp, không vi phạm các điều khoản và/hoặc các điều khoản mà quy định này ngăn cấm ví dụ sử dụng hoặc kết nối với trang trò chơi phục vụ, các phần mềm phục vụ giải trí, và thông tin trò chơi vào các việc phạm pháp. Ngoài việc các điều khoản nêu trong quy định này và các đảm bảo khác, khách hàng phải một lần nữa cam kết và đảm bảo rằng, để đạt đến điều kiện sử dụng dịch vụ trò chơi phục vụ: Khách phải dùng chính danh tính và tên của mình để tiến hành hoạt động, không phải là hoạt động thay thế cho một người nào khác; Người sử dụng có quyền tự do trong phạm vi pháp luật; Người sử dụng chưa bị phát hiện trong tình trạng tham gia trò chơi một cách ép buộc; Khách hàng phải hiểu rõ việc hao tổn và rủi ro về tiền tài khi sử dụng dịch vụ phục vụ trò chơi; Số tiền mà khách hàng chuyển vào tài khoản không phải là nguồn tiền phạm pháp hoặc đến từ các nguồn phi pháp khác, chưa được ủy quyền hoặc chưa được phép hoạt động; hách hàng không phải là người phạm pháp hoặc làm việc phi pháp khác, chưa được ủy quyền hoặc chưa được hoạt động và/hoặc có ý đồ lợi dụng việc mở tài khoản tại webtaiapp.com để hoạt động theo các mục đích nói trên, người sử dụng không được lợi dụng hoặc để người khác lợi dụng dịch vụ phục vụ trò chơi hoặc tài khoản trong phục vụ trò chơi để sử dụng trong tất cả các quy định cấm vi phạm pháp luật của chúng tôi hoặc tất cả các hành vi phi pháp khác, bao gồm nhưng không hạn chế trong việc rửa tiền; Phải bảo mật đối với tên, tài khoản và mật khẩu của mình, phòng tránh việc sử dụng hoặc kết nối phi pháp, trong việc bảo mật tên, tài khoản và mật khẩu có tình huống nào bị lộ, phải thay đổi mật khẩu ngay hoặc thông báo cho chúng tôi; Khách hàng đối với tên, tài khoản và mật khẩu của minh kết nối thông qua trang web phục vụ trò chơi và/hoặc thiết bị kết nối và sử dụng dịch vụ phục vụ trò chơi phải tự chịu trách nhiệm cho tất cả mọi hoạt động, dù là các kết nối nêu trên và/hoặc sử dụng có được sự hay biết hoặc ủy quyền của người sử dụng hay chưa; Không được sử dụng các phương thức có cản trỡ hoặc có thể cản trở đến việc sử dụng trang web phục vụ trò chơi hoặc thiết bị kết nối, phần mềm giải trí và thông tin trò chơi cản trở đến khách hàng khác hoặc chính trang web giải trí, không được thực hiện các hành vi nhằm giảm thấp hoặc có thể giảm thấp hiệu suất hoạt động của trang web trò chơi và dịch vụ phục vụ trò chơi; Không thu thập hoặc bằng hình thức nào khác có ý đồ đoạt lấy liên quan đến tư liệu của khách hàng khác; Không tuyên truyền hoặc quảng bá các vi rút gây hại, các thiết bị kết nối đã hư hoặc có ảnh hưởng đến hiệu suất và trình tự kết nối, phần mềm giải trí, dịch vụ phục vụ trò chơi và/hoặc trang web giải trí, văn kiện hoặc số liệu; Khách hàng thông qua trang web trò chơi và/hoặc thiết bị kết nối để kết nối hoặc sử dụng dịch vụ phục vụ trò chơi hoặc thông tin trò chơi để vi phạm các pháp luật phù hợp cho người sử dụng, và cũng không vi phạm đối với cá nhân người sử dụng hoặc thiết bị kết nối trang web hiện dùng để thực hiện các hành vi hợp đồng/hiệp nghị với bất kỳ cá nhân trong nước, đồng thời cũng không chịu sự ràng buộc của các hợp đồng hiệp nghị nói trên; Không sử dụng bất kỳ thiết bị, máy móc, trang thiết bị, phần mềm, trình tự hoặc phương thức khác (hoặc tất cả các sự vật liên quan đến các tính chất vừa nêu) để gây cản trở hoặc có thể cản trở đến dịch vụ phục vụ giải trí, thiết bị kết nối, phần mểm giải trí, trang web giải trí, thông tin trò chơi và/hoặc bấc kỳ giao dịch & hoạt động bình thường của thiết bị kết nối; Không tuyên truyền hoặc quảng bá bất kỳ nội dung mang tính vi phạm pháp luật, tính gây nhiễu, tính nhục mạ, tính uy hiếp, tính khinh rẻ, tính gây rối, tính khiêu dâm, xảo trá, tính manh động, kỳ thị chủng tộc, tình tứ hoặc thô tục trên trang web trò chơi và/hoặc thiết bị kết nối hoặc bất kỳ một khách hàng nào khác, hoặc có thể cấu thành hoặc dẫn đến phạm pháp, dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình thức nào khác vi phạm đến nội dung pháp luật; Người sử dụng không được là nhân viên quản lý, đổng sự, nhân viên, cố vấn, người quan hệ hoặc người đại lý của webtaiapp.com hoặc các công ty liên quan khác, hoặc có quan hệ thân thuộc với các đối tượng vừa nói trên hoặc có quan hệ cùng ở chung một nhà; Không can thiệp khi khách hàng khác sử dụng dịch vụ phục vụ giải trí, trang web giải trí, phần mềm giải trí, thiết bị kết nối và/hoặc thông tin trò chơi hoặc khơi dậy và/hoặc tham gia điều tra, tranh dành, kết nối thư từ hoặc quảng bá/chuyển tải các [email rác] hoặc các email chưa được sự đồng ý.